Shahida Nurmatova

Mrs.Shahida Nurmatova
English language Lecturer

Bachelor Degree: Andijan State Pedagogical University of Foreign Languages, English Philology-2002

Ishik University Home